Korporativna obuka

Kvalitet pojedinca doprinosi uspehu tima

Bilo da je u pitanju kompanija ili državna institucija, jedan od ključnih aspekata uspešnosti jeste jezička kompetencija zaposlenih na različitim pozicijama. Od toga koliko su pripremljeni da izvršavaju svoje svakodnevne poslovne obaveze na stranom jeziku, iniciraju i realizuju poslovnu saradnju sa internacionalnim kompanijama i tako pruže svoj lični doprinos, zavisi koliko će poslovanje vaše organizacije biti uspešno. 

Gde leži odgovor?

Smatramo da će zajedničko definisanje ciljeva sa vašom HR službom i naš praktično orijentisan pristup nastavi sa egzaktno merljivim ishodima obezbediti optimalne rezultate obuke.

Četiri koraka do ostvarenja cilja

Analiza potreba, ulazno testiranje

Cilj analize jezičkih potreba jeste da utvrdimo kome je od vaših zaposlenih potrebna jezička obuka i definišemo takozvane profile jezičkih kompetencija koji su neophodni za uspešno obavljanje posla na poziciji na kojoj rade.

1.korak: Na sastanku sa vašom HR službom prikupljamo informacije o jezičkim potrebama vaše celokupne organizacije, po sektorima ili po zaposlenima pojedinačno.

2. korak: Svaki od zaposlenih potom radi test za određivanje nivoa na našoj online platformi i usmeni ispit.

3. korak: Nakon završetka ulaznog testiranja svakog zaposlenog koji je radio test, podnosimo vam izveštaj sa rezultatima i budućim jezičkim profilom kojim su definisani opšti i specifični ciljevi obuke.

GAP analiza

Cilj GAP analize je da popunimo jaz između trenutnog jezičkog nivoa i jezičkih potreba vaših zaposlenih, onoga što treba da postignu, koliko vremena је za to potrebno i koliki je iznos investicije.

Na osnovu izveštaja o rezultatima testiranja i definisanih jezičkih potreba za svaku poziciju definišemo strategiju obuke do postizanja konačnog cilja. U skladu sa vašim budžetom definišemo prioritete i faze obuke.

Kontext garantuje maksimalan efekat uz minimalnu moguću investiciju u jezički trening vaših zaposlenih. Ovo znači da će vaši zaposleni na osnovu jasno definisanog profila jezičkih kompetencija za poziciju na kojoj rade dobiti obuku za tačno ono što im je potrebno - ni manje ni više.

Nastava skrojena po vašoj meri

U skladu sa definisanim ciljevima obuke kreiramo kombinovani plan i program u kome preovlađuju Scenario i Task-based pristup.

U okviru fleksibllnog metodskog koncepta simuliraju se situacije iz realnog okruženja kroz aktivan komunikativni proces koji osim jezičkih kompetencija razvija i ostale lične i poslovne veštine.

Izbor, kreiranje, korišćenje autentičnih nastavnih materijala i primena adekvatnih tehnika i aktivnosti na časovima dovode do promene interaktivnih i komunikativnih navika polaznika obuke.

Praćenje napretka, evaluacija i izveštavanje

U zavisnosti od opštih ciljeva za jezički nivo i definisanih specifičnih ciljeva za svaku poziciju kreiramo sistem za praćenje napretka polaznika koje je najčešće zasnovan na CAN DO deskriptorima.

Pored kontinuiranog praćenja samog napretka, pratimo i posećenost nastave, angažman, ali i zadovoljstvo i meru u kojoj ispunjavamo očekivanja svakog polaznika pojedinačno.

Stalna evaluacija procesa nastave služi za maksimalno prilagođavanje potrebama polaznika i eventualno redefinisanje ciljeva nastave ukoliko se za to ukaže potreba.

Slanje svih izveštaja sledi u formi i dinamici koju dogovorimo sa vama.  

konkretno, koherentno, konzistentno, kooperativno, kontext

Centar za strane jezike Kontext počeo je sa radom septembra 1991. godine, od kada se u okviru svojih nastavnih aktivnosti uspešno bavi podučavanjem stranih jezika, pripremom za polaganje internacionalnih jezičkih ispita i nalazi se na listi  akreditovanih partnera Britanskog saveta za pripremu Kembridž ispita.

Tokom 24 godine postojanja, stekli smo dragoceno iskustvo u radu sa brojnim kompanijama kojima smo pomogli da zajedno sa svojim zaposlenima koji su prošli jezičku obuku, ostvare svoje ciljeve. 

Predavači

Predavači u školi Kontext jesu stručan i angažovan tim, okrenut prvenstveno potrebama i željama svojih polaznika.

Kontext zapošljava isključivo diplomirane filologe i stručnjake sa međunarodnim akreditacijama, koji su obučeni za realizaciju specijalizovanih kurseva iz oblasti poslovanja, prava, bankarstva i finansija, tehnike i medicine.

Tri načina realizacije nastave

Vi birate način realizacije nastave koji vam najviše odgovara:

  • Face 2 Face nastava u našim prostorijama ili vašoj kompaniji, za vreme, pre ili posle radnog vremena, ili u pauzi za ručak.
  • Online nastava – realizuje se uz pomoć naše E-learning platforme koja se sastoji od dela za samostalno učenje i vežbanje, i audio-video konferencije. Bilo da su u pitanju kratki kursevi pred sastanak, službeni put, prezentaciju kompanije ili kursevi koji omogućavaju savladavanje sve četiri jezičke veštine (konverzacija, slučanje, čitanje i pisanje)
  • „Blended nastava“ je kombinacija Face 2 Face i Online nastave. Smanjuje utrošak vremena uz korišćenje svih prednosti žive reči.