Metode i pristup učenju stranih jezika

Pojam „metoda“ potiče od grčke reči „methodos“ koja označava put, postupak ili pristup koji vodi do ostvarivanja nekog cilja.

Metode podučavanja i učenja stranih jezika uslovljene su najrazličitijim faktorima, od onih koji su imanentni samom predmetu do onih koji su uslovljeni eksternim faktorima, kao što su sociokulturološke ili individualno-psihološke determinante.

Profesori i stručni saradnici Centra za strane jezike Kontext prilikom osmišljavanja jezičkih kurseva uzimaju u obzir metodičko-didaktičke principe koji su bazirani na preporukama Zajedničkog evropskog okvira za učenje i podučavanje stranih jezika Saveta Evrope (Common European Framework of Reference for Languages).

Iako je „učenje jezika“ ustaljena fraza, prava odrednica je „jezički trening“.

Jezik se uči, ali se i trenira

Pristup nastavi jezika prema Zajedničkom evropskom okviru za jezike definisan je kao aktivan, tj. kao pristup koji učenike i profesore jezika prepoznaje kao učesnike u komunikativnom procesu u okviru različitih društvenih situacija u kojima oni obavljaju određeni broj aktivnosti. Te aktivnosti ne moraju uvek biti strogo jezičke, ali je poželjno da imaju funkciju neposrednog zadovoljenja potreba polaznika. To znači da komunikativne aktivnosti treba da se što više približe autentičnim aktivnostima učenika, koje će oni prepoznati kao sebi svojstvene.

Aktivnosti kreirane u odnosu na vaše individualne karakteristike

Uspešno učenje podrazumeva saradnju na bazi koje se jezički materijal prezentuje i upotrebljava u okviru smisaonih komunikativnih aktivnosti. Da bi aktivnosti u nastavi jezika bile smisaone prilikom njihovog osmišljavanja moraju se uzeti u obzir individualne karakteristike učenika, kao što su uzrast, predznanje, lične osobine i potrebe, koje opet zavise i od datog društvenog i kulturnog okruženja, sa ciljem sticanja kako kognitivne (znanja), tako i afektivne (stavovi i vrednosti) i socijalne kompetencije (život u zajednici).

Zato se svi saradnici našeg Centra trude da obezbede atmosferu poverenja i vedrine, i tokom, kao i na svim onim aktivnostima koje su predviđene kao podrška učenju i relaksacija od monotone svakodnevice (biblioteka, klubovi, čajanke, proslave).

Koherentan i konzistentan pristup

Tokom godina, u Kontextu su se razvijale metode i pristupi učenju i podučavanju, tako da danas predstavljaju zaokružen sistem pristupa nastavi jezika i polaznicima naših kurseva, koji zahvaljujući tome, u veoma kratkom roku, postaju osposobljeni za uspešnu komunikaciju i efikasno delovanje na stranom jeziku.

Ovakav otvoren, fleksibilan metodski koncept, koji se prilagođava uslovima i ciljevima učenja jezika specifičnim za svaku grupu, može se konkretno definisati sledećim principima:

- Obrada onih sadržaja koji polazniku nešto znače, odnosno koji mu pomažu da se orijentiše u situacijama koje su mu do tada bile nove i nepoznate, i da pritom razvije novu perspektivu gledanja na sopstveno okruženje;

- Ohrabrivanje učenika da učenju jezika pristupi savesno i aktivno;

- Podsticanje kreativnosti i slobodnog ophođenja na stranom jeziku;

- Decentralizacija nastave, tj. prenošenje aktivnosti sa nastavnika na učenika ili grupe učenika;

- Upotreba najsavremenijih udžbenika i nastavnih materijala čija koncepcija omogućava maksimalno prilagođavanje svakom pojedinačnom polazniku ili grupi i njihovim ciljevima i potrebama;

- Kombinovanje udžbenika sa audio, video i elektronskim medijima;

- Organizovanje klubova, radio-emisija, priredbi, novinarskih sekcija, radionica, druženja sa izvornim govornicima (native speakers), koje polaznicima daju autentičan povod za korišćenje stranog jezika.