Predavači

Akreditiovani partner British Council-a za obuku predavača za Cambridge TKT ispite.

Jezik ne možete naučiti memorisanjem beskonačnog niza reči u beskonačno mnogo kombinacija. Jezik se uči korišćenjem određenih jezičkih modela u cilju ostvarenja konkretne namere pomoću uvida u njegovu strukturu. U rešavanju ovog složenog, ali zanimljivog i životnog zadatka neizostavna uloga pripada vašim profesorima i njihovim stručnim saradnicima.

Vaši predavači u školi Kontext jesu stručan i angažovan tim, okrenut prvenstveno ka potrebama i željama učenika škole, ali uvek otvoren za profesionalno usavršavanje.

Kontext zapošljava isključivo diplomirane filologe ili stručnjake koje poseduju najviše međunarodne akreditacije za podučavanje stranih jezika.

Na osnovu svojih stručnih i pedagoških kompetencija oni se staraju za:

 • jasnu prezentaciju i pojašnjenje jezičkih fenomena,
 • atmosferu poverenja i otvorenosti,
 • podršku i pomoć pri savladavanju poteškoća.

Stručno usavršavanje predavača

Kvalitet nastave je ono čemu se u Kontext-u posvećuje najviše pažnje.

Jedna od ključnih aktivnosti Centra Kontext jeste briga za profesionalni razvoj i usavršavanje nastavnog kadra, jer smo svesni da su upravo naši profesori i njihova posvećenost adut koji nas izdvaja i ističe u odnosu na mnoge škole stranih jezika - razlog zašto nas godinama unazad birate.

U cilju sopstvenog usavršavanja naši saradnici redovno:

 • sarađuju sa svojim kolegama i direktorom nastave na osmišljavanju nastave, izradi materijala i razmeni iskustava, prate stručnu literaturu,
 • pohađaju interne i eksterne metodičke i jezičke seminare.

Stručno usavršavanje predavača obavlja se kroz različite aktivnosti tokom cele kalendarske godine na više načina:

Eksterna obuka

Seminari, treninzi i konferencije

 • u organizaciji stručnih udruženja profesora stranih jezika
 • u organizaciji međunarodnih institucija koje se bave unapređenjem nastave dotičnog jezika kao stranog, kao i kulturnom razmenom – Britanski savet, Gete institut, francuski, italijanski i španski kulturni centar
 • u organizaciji međunarodnih asocijacija za testiranje - UCLES, +IIE…
 • u organizaciji Ministarstva obrazovanja Republike Srbije

Interna obuka

Tip aktivnosti koje se odvijaju tokom cele školske/akademske godine:

 • pre-service teacher training – obuka profesora koji po prvi put počinju da rade u Kontext-u - upoznavanje sa mission statement i opštim procedurama rada u ovoj školi, kao i provera jezičkih kompetencija
 • in-service teacher training - inicijalna obuka novih profesora u toku prvog semestra/godine rada u školi
 • redovno metodičko usavršavanja profesora, sa naglaskom na  pojedinim jezičkim veštinama (sa posebnim naglaskom na veštine govora i pisanja) i opštim komunikativnim kompetencijama (projekti), kao i specifičnim zahtevima pripreme polaznika za polaganje međunarodnih ispita
 • usavršavanja opštih i posebnih komunikativnih kompetencija profesora kroz pojedinačnu i zajedničku saradnji sa izvornim govornikom ciljnog jezika
 • team teaching
 • classroom observation - evaluacija i peer observation po utvrđenim procedurama, uz konstantno prilagođavanje novim zahtevima nastave ili potrebama grupa
 • unapređenje tehnika praćenja pojedinačnog napretka polaznika, napretka grupa, kao i vođenje pisane evidencije o tome
 • dalja formalna obuka /sticanje novih kvalifikacija.

Pored stalnog lingvističkog i metodičkog  usavršavanja, profesori su aktivni u radu Kontext klubova (muzički, dramski, novinarski, informatički,) što predstavlja vid angažovanja i usavršavanja u lateralnim disciplinama.

Osim angažovanih u nastavi, tim Kontext-a čine i administrativni saradnici, kao i prevodioci sa spoljnim saradnicima.